Išlaikę pranašumą net ir pralaimėję: taip viena nepriklausomos Lietuvos tarp dviejų pasaulinių karų vadovėlio autorė nori matyti prūsus, lietuvių protėvius (o gal net jau ir lietuvius?) Šiaip ar taip, Ordino riteriams dar sykį pasisekė…

Vokiečių ordino riteriai stropiai žiūrėjo, kad vokiečiai ir prūsai gyventų skyrium, kad jie savo tarpe nieko neturėtų bendra, nes jie bijojo, kad vokiečiai ateiviai prūsų įtakoje nesulietuvėtų.

Būk aktyvus!


Šaltinis: Vanda Daugirdaitė-Sruogienė. Istorijos vadovėlis Klaipėdos krašto mokykloms. Klaipėda 1935, p. 52.