Daugiaetninės Prūsų žemės vertėjai

Prūsų žemėje buvo daug kalbų ir dialektų, tik kai kurios jų ten gyvuoja ir dabar: prūsų kalba, įvairūs vokiečių kalbos variantai, skirtingais istoriniais laikotarpiais gyvavusi vokiečių kalba, lietuvių, lenkų, mozūrų, o šiais laikais dar ir rusų bei ukrainiečių kalbos. Todėl daugelis įžymių Prūsų žemės asmenybių buvo daugiakalbiai, darbavosi rengdami vertimus ir mokydami kalbų. Ypatingi nuopelnai šiame darbe priskirtini dvasininkams. Vienas iš jų – Christophas Cölestinas Mrongovius (lenk. Krzysztof Celestyn Mrongowiusz), gimęs 1764 metais Varmėje, netoli Alenšeino ir vėliau dirbęs Prūsų žemėje ir Dancige (dab. Gdanskas) kaip evangelikų kunigas. Čia pateikta vieno iš ankstyvųjų jo veikalų iliustracija: Polnisches Lesebuch, Lexikon und Sprachlehre für die ersten Anfänger, kurį jis savo lėšomis išspausdino, kaip nurodyta tituliniame lape, 1794 metais Karaliaučiuje.

Būk aktyvus!

Šaltinis: Christoph Cölestin Mrongovius: Polnisches Lesebuch, Lexikon und Sprachlehre für die ersten Anfänger mit grammatisch erläuternden Anmerkungen [...] = Zabawki pożyteczne czyli książka elementarna dla uczących się polskiego lub niemieckiego ięzyka z słownikiem i krotką grammatyką podług ustaw sławnego Adelunga, Królewiec/Königsberg, 1794, http://polona.pl/item/164722/2/.