Pirmoje XIX amžiaus pusėje buvo dažniau kalbama apie Rytų Prūsijos liberalizmą. Tai apėmė Apšvietos laikotarpio idėjas, luominę regioninę savivoką ir visuomenines reformas, nukreiptas prieš valstybės ir monarchijos suabsoliutinimą. Po kulminacijos, 1848 metų revoliucijos, sekė prablaivėjimas. Liberalusis istorikas, keliautojas po Italiją Ferdinandas Gregorovius susiejo viltis su kita, šiokią tokią nuostabą keliančia sritimi.

Albrechtui Pancritiui, 1859 m. rugsėjo 26 d.

                                                                                              Roma, Via delle Purificazione 63

                                                                                              1859 m. rugsėjo 26 d.

 

Mielas mano drauge,

 

daug kartų ketinau parašyti Tau keletą eilučių ir vėl atnaujinti mūsų ryšį. Noriu prisipažinti, kad Tavo paskutiniojo laiško tonas trukdė man tą padaryti. Parašei jį taip išpuikusiai ir bejausmiai, kad pasijutau įžeistas. Nūnai girdžiu, kad ir išoriniai, ir vidiniai Tavo reikalai gražiai susiklostė, tad manau, jog tikriausiai amžiams būsi atsikratęs to šiurkštaus Karaliaučiaus stiliaus. Bičiuliškai sveikinu Tave su nauja veikla. Leisk Tave patikinti, kad žinia apie Tavo sėkmę mane sujaudino ir pradžiugino. […]

Torūnės miestas man žavus jaunystės prisiminimuose. Po motinos mirties 1831 metais į tenai vyko pirmoji mano kelionė. Nuo to laiko dar dusyk ten apsilankiau. Torūnės architektūrinis pobūdis, vieta prie plačios upės, artumas prie kitos valstybės sienos daro ją reikšmingą. Tai, veikiausiai, toks miestas, kur mūzos gali laisviau ir gyviau alsuoti negu tame pasibaisėtiname Karaliaučiuje, kurio sausumą kankinamai prisimenu, skausmingai apgailestaudamas, kad neišvykau iš ten anksčiau. Nuo tada, kai iš Karaliaučiaus išvyko mano brolis, tenykščiai mano ryšiai beveik visai nutrūko. […]

Torūnėje tikriausiai užtiksi Borquardtą. Perduok jam nuo manęs nuoširdžiausius linkėjimus. Jeigu tenykštėje gimnazijoje dar dirba šaunusis profesorius Janzowas, kadaise mokęs mane graikų kalbos Gumbinės mokykloje, prašau jam pasakyti, kad nesiliaunu prisiminti jį su dėkingumu ir pagarba.. […]

 

            Baigiu su nuoširdžiais sveikinimais.

            F. Gregorovius

Būk aktyvus!


Šaltinis: Ferdinand Gregorovius: Briefe nach Königsberg, hrsg. von Dominik Fugger, München 2013, p. 78–79.