Raudonoji Armija išlaisvino?

Darbui grupėje:

Kaip atskirus veikėjus Prūsų žemėje po 1945 metų apibūdina autorė? Kokius žinote Raudonosios Armijos vertinimus Antrojo pasaulinio karo pabaigoje iš skaitytų istorijos knygų? Kokius alternatyvius vertinimus (kitose šalyse) galėtumėte įsivaizduoti ir kodėl?

Sovietų Sąjungos galas

Referatui su diskusija:

Aprašykite įvykius Sovietų Sąjungos pabaigoje 1990/91metais.

Kaip skyrėsi situacija Kaliningrade nuo situacijos Maskvoje ir kituose Rusijos miestuose?

Kokių ateities lūkesčių turėjo žmonės, pasipriešinę 1991 metų pučui? Ar jų lūkesčiai išsipildė?

Individualios atostogos

Konkursiniam darbui:

Patyrinėkite, kaip atrodė atostogos ir turizmas socializme.

Kokių būta galimybių leistis į ne valstybės, jaunimo organizacijų ar įmonės suorganizuotas atostogas? Kur žmonės vykdavo atostogauti?

Palyginkite atostogas ir turizmą laisvosios ekonomikos (vakarų) šalyse.

Paklauskite suaugusiųjų, kurie patyrė tuos laikus, kaip jie leisdavo atostogas ir kokie jų atostogų prisiminimai itin gražūs (arba itin blogi).

Pačių įsirengtas paplūdimys

Konkursiniam darbui:

Patyrinėkite, kaip atrodė atostogos ir turizmas socializme.

Kokių būta galimybių leistis į ne valstybės, jaunimo organizacijų ar įmonės suorganizuotas atostogas? Kur žmonės vykdavo atostogauti?

Palyginkite atostogas ir turizmą laisvosios ekonomikos (vakarų) šalyse.

Paklauskite suaugusiųjų, kurie patyrė tuos laikus, kaip jie leisdavo atostogas ir kokie jų atostogų prisiminimai itin gražūs (arba itin blogi).

Laisvės garsas?

Darbui grupėje:

Kaip jums asmeniškai patinka čia atliekama muzika?

Kas eksperimentinėje muzikoje patraukia žmones?

Dažnai tam tikros kryptys muzikoje siejamos su politiniais pareiškimais. Ar jums žinomi tokie pavyzdžiai?

Griaunami paminklai

Projektiniam arba konkursiniam darbui:

Kokius nugrautus paminklus žinote – pasaulyje, Europoje, savo šalyje?

Patyrinėkite, ar jūsų regione irgi kada nors buvo griaunami paminklai. Ar įmanoma rasti to meto amžininkų, kurie išsako į tai savo požiūrį (pvz., senuose laikraščių reportažuose arba prisiminimų knygose)?

Kaip jūsų regione dabar žiūrima į kadaise nugriautą paminklą/nugriautus paminklus?

Kitų laisvė

Vaidmenų žaidimui:

Papasakokite apie Lenkijoje įvykusio Lapkričio sukilimo priežastis, eigą ir pasekmes.

Užimkite lenko, Lapkričio revoliucijos šalininko, poziciją. Kokių motyvų Prūsų žemėje galėtų turėti vokiečiai, kurie linki lenkams laimės? Pavaizduokite vokiečius, kurie nerimauja dėl revoliucijos. Kokios galėtų būti lietuvių ir rusų pozicijos?

Laisvė ar stipri valstybė?

Vaidmenų žaidimui:

Užimkite poziciją kurfiursto, kuris nori įkurti stiprią absoliutinę valstybę. Perteikite Hieronymo Rotho ir pulkininko Kalcksteino pažiūras. Kodėl būtų verta ginti senąsias laisves? Kas galėtų turėti iš to naudos? Aptarkite poziciją lenkų bajorų, su kuriais Kalcksteinas susitiko Varšuvoje.

Jie juk ginasi

Referatui su diskusija:

Ką mes žinome apie Prūsų žemės naujakurius Viduramžiais?

Aprašykite Prūsijos sąjungos atsiradimą.

Ar žinote kitų pavyzdžių, kai valstiečiai Viduramžiais pasipriešino savo valdovams?

Aštuoniolikos metų didvyris

Referatui su diskusija arba projektiniam darbui:

Aprašykite 1970 metų sukilimo priežastis ir eigą.

Ar žinote apie kitus maištus prieš valdančiuosius, kilusius socializmo laikais?

Kodėl, jūsų manymu, dar ir šiandien gyvai prisimenami anuomet vykę sukilimai? Kas puoselėja jų atmintį? Ar esama paminklų, muziejų ar kokių nors kitų jų atminties liudijimų?

Pasiteiraukite suaugusiųjų, kaip jie išgyveno tuos laikus, kaip jie prisimena anuomet vykusius sukilimus ar maištus.

Pabėgimas Baltijos jūra

Referatui su diskusija arba projektiniam darbui:

Aprašykite santykius tarp Rytų ir Vakarų Šaltojo karo metu. Kur buvo siena tarp abiejų politinių blokų?

Patyrinėkite, ar buvo galimybių išvykti už „Geležinės uždangos“. Jeigu taip, kuriam laikui ir kokioms asmenų grupėms?

Kodėl tuo metu buvo daromos kliūtys važiuoti per valstybių/blokų sienas?

Ar žinote apie bandymus pabėgti į Vakarus? Kokie buvo bėglių motyvai ir kokių būta konkrečių kelių/būdų pabėgti?

Apie Rytų Prūsijos liberalizmo pabaigą

Projektiniam darbui:

Panagrinėkite Rytų Prūsijos liberalizmą: kokie žinomi jo atstovai ir kokie buvo jų idealai? Kokie buvo geografiniai ir kultūriniai Rytų Prūsijos liberalizmo ryšiai? Kokios vietovės ir kokie ryšiai minimi šaltinio tekste? Ar galite įvardinti dar ir kitas vietoves arba kitus ryšius? Pavaizduokite tas vietoves ir tuos ryšius nubraižydami schemą.

Esama regionų, apie kuriuos sakoma, kad jie buvę (arba dar tebėra) liberalizmo tvirtovė. Ar galite pateikti pavyzdžių? Ar jūsų regioną galima būtų prie tokių priskirti? Kokia politinė kryptis dominavo arba dabar dominuoja jūsų regione?