Odwiedziny starego kraju – z innego punktu widzenia

Do pracy grupowej:

Jaki obraz niemieckich towarzyszy podróży i miejscowej ludności rosyjskiej kreśli w swojej relacji Jerry Lindenstraus?

Co znaczy „ojczyzna“? Czy Gumbinnen (pol.: Gusiew) jest nadal ojczyzną Lindenstrausa?

Zastanówcie się, jakie wyobrażenia i oczekiwania mieli mieszkańcy ziem pruskich w stosunku do zagranicznych turystów po przełomie 1989/91 r. Jak ta sytuacja przedstawia się dziś?

Zwiastun nadciągającego nieszczęścia

Na referat i dyskusję w grupie lub do pracy grupowej:

Zbierzcie informacje na temat położenia Żydów w waszym kraju  (w waszym regionie) w okresie od zakończenia I wojny światowej do ok. 1933/34 r.

Dlaczego niektórzy Żydzi jeszcze na początku dojścia do władzy nazistów okazywali optymizm? Od kiedy to się zmieniło?

Noc Kryształowa

Do pracy grupowej:

Wyszukajcie opisy wydarzeń podczas Nocy Kryształowej 9 listopada 1938 r.

Kto opisuje to wydarzenie i z jakiej perspektywy?

W jaki sposób upamiętnia się prześladowania Żydów i Holocaust w waszym kraju (w waszym regionie)?

Klęska dla każdego

Na referat i dyskusję w grupie lub do pracy grupowej:

Wyjaśnij, jakie zamierzone i niezamierzone skutki miała polityka narodowosocjalistyczna dla ludności żydowskiej w Okręgu Kłajpedy.

Porównaj z sytuacją ekonomiczną ludności żydowskiej w twoim kraju (w twoim regionie) przed rozpoczęciem II wojny światowej.

Zaścianek czy miasto-ogród?

Na referat i dyskusję w grupie:

Przedstaw życie i dzieło architekta Ericha Mendelsohna.

Jakie kierunki w architekturze rozpowszechnione były na początku XX w. w Europie?

Mendelsohn realizował raz po raz budowle sakralne. Sporządz listę z wyszczególnionymi dziełami, m.in. jego rysunkami.

Jakie ideały czy też jakie uzasadnienie pozwalało na połączenie treści religijnych z architekturą modernistyczną?

Znasz innych architektów realizujących nowoczesne budowle sakralne?

Synagoga – dziś jako muzeum

Do pracy grupowej:

Czy synagogi znajdują się również w waszym regionie? Jakie są ich dzieje? W jaki sposób użytkowane były po II wojnie światowej?

Wyszukajcie opisy i zdjęcia tych synagog.

Jak wyglądają dziś kontakty z synagogami w waszym regionie lub w waszym kraju?

Synagoga – dziś jako ruina

Do pracy grupowej:

Czy synagogi znajdują się również w waszym regionie? Jakie są ich dzieje? W jaki sposób użytkowane były po II wojnie światowej?

Wyszukajcie opisy i zdjęcia tych synagog.

Jak wyglądają dziś kontakty z synagogami w waszym regionie lub w waszym kraju?

Podróżujący rabin

Do pracy metodą projektu lub na pracę konkursową:

Jakie wykształcenie posiada rabin? Jakie ma obowiązki?

Jaką rolę odgrywa doświadczenie przekraczania granic („transnarodowość“) w przypadku żydowskich uczonych?

Znajdź i porównaj zapiski biograficzne europejskich rabinów. Czy porównując ich doświadczenia życiowe można zaobserwować różnice między poszczególnymi częściami Europy?

Czyja tradycja?

Do pracy grupowej lub na pracę konkursową:

Po Holocauście liczne gminy żydowskie w Europie bardzo się zmieniły. Zbierzcie informacje na temat powojennego rozwoju gminy bądź gmin żydowskich w waszym regionie (w waszym kraju). Na jakie tradycje religijne i kulturowe sie powołują?

Zapytajcie członków gminy żydowskiej w waszym regionie, jak oceniają obecną sytuację gminy. Jakie mają nadzieje, czego się obawiają?

Ziemie pruskie – biała plama

Do pracy grupowej lub do pracy metodą projektu:

Przyjrzyjcie się nazwom własnym miejscowości w jidisz: Czy potraficie rozpoznać, jak dane miasto nazywa się w waszym języku?

Zbierzcie informacje na temat historii Żydów w Europie Wschodniej: w Prusach, w Polsce, na Litwie i w Rosji. Porównajcie ich odmienny rozwój.

Przedstawcie wybranego przez was pisarza jidisz – jego życie i dzieło.