Wyzwolenie przez Armię Czerwoną?

Do pracy grupowej:

W jaki sposób autorka opisuje poszczególne osoby, z którymi zetknęła na ziemiach pruskich w 1945 r.?

Jakie inne oceny działań Armii Czerwonej pod koniec II wojny światowej są wam znane z historycznych opracowań?

Jakie alternatywne opinie (z innych państw) potraficie sobie wyobrazić i dlaczego?

Koniec Związku Radzieckiego

Na referat i dyskusję w grupie:

Przedstawcie wydarzenia związanie z rozwiązaniem ZSRR w 1990/91 r.

Pod jakim względem sytuacja w Kalinigradzie różniła się od sytuacji panującej w Moskwie lub w innych miastach rosyjskich?

Jakie nadzieje na przyszłość wiązała ludność ze swoim protestem przeciwko dokonanemu przez władze w sierpniu 1991 r. zamachowi stanu? Czy te nadzieje się spełniły?

Zwyczajnie: wczasy!

Na pracę konkursową:

Zbierz materiały na temat, jak w okresie socjalizmu spędzano urlop i jak wyglądał ruch turystyczny.

Jakie możliwości spędzania wczasów nie organizowanych przez państwo, organizację młodzieżową lub zakład pracy istniały w tym okresie? W jakich miejscach spędzano urlopy?

Porównaj, jak wyglądały wczasy i ruch turystyczny na „Zachodzie“ w krajach o gospodarce rynkowej?

Zapytajcie dorosłych, którzy pamiętają ten okres, jak oni spędzali swój urlop i co im utkwiło szczególnie w pamięci (pozytywnego lub negatywnego)?

Życie na plaży – na własną rękę!

Na pracę konkursową:

Zbierz materiały na temat, jak w okresie socjalizmu spędzano urlop i jak wyglądał ruch turystyczny.

Jakie możliwości spędzania wczasów nie organizowanych przez państwo, organizację młodzieżową lub zakład pracy istniały w tym okresie? W jakich miejscach spędzano urlopy?

Porównaj, jak wyglądały wczasy i ruch turystyczny na „Zachodzie“ w krajach o gospodarce rynkowej?

Zapytajcie dorosłych, którzy pamiętają ten okres, jak oni spędzali swój urlop i co im utkwiło szczególnie w pamięci (pozytywnego lub negatywnego)?

Dźwięk wolności?

Do pracy grupowej:

Jak wam się podoba muzyka na tym wideo?

Co może fascynować ludzi w muzyce eksperymentalnej?

Niektóre gatunki muzyczne często kojarzone są z treściami politycznymi. Możecie podać przykłady?

Obalanie pomników

Do pracy metodą projektu lub na pracę konkursową:

Jakie wypadki obalania pomników są ci znane – na świecie, w Europie, w twoim kraju?

Zbierz informacje na temat, czy w twoim regionie doszło kiedykolwiek do obalenia pomnika. Czy można dowiedzieć się czegoś bliższego na temat reakcji świadków wydarzenia (np. ze starych gazet lub z literatury wspomnieniowej)?

Jaka postawa dominuje dziś w twoim regionie wobec obalonego dawniej pomnika?

Wolność innych

Do odgrywania ról:

Przedstawcie przyczyny, przebieg i skutki powstania listopadowego na ziemiach polskich.

Przyjmijcie postawę polskiego uczestnika powstania listopadowego. Jakimi pobudkami mogliby kierować się Niemcy na ziemiach pruskich życzący Polakom szczęścia?

Przedstawcie Niemców, którzy obawiają się rewolucji. Jakie reakcje ze strony Litwinów i Rosjan dają się przewidzieć?

Wolność czy silne państwo?

Do odgrywania ról:

Przyjmijcie stanowisko elektora, który przymierza się do stworzenia silnego państwa absolutystycznego. Przeciwstawcie sobie poglądy Hieronima Rotha i pułkownika von Kalcksteina. Dlaczego warto byłoby bronić dawnych przywilejów? Kto mógłby z nich korzystać? Zastanówcie się nad postawą polskiej szlachty, z którą von Kalckstein zetknął się podczas pobytu w Warszawie.

A jednak się bronią!

Na referat i dyskusję w grupie:

Co wiesz o sytuacji i zachowaniu średniowiecznych osadników na ziemiach pruskich?

Naszkicuj założenie Związku Pruskiego.

Czy znane ci są inne przykłady chłopów w okresie średniowiecza, którzy buntowali się przeciwko swoim monarchom? Jakie mieli pobudki? Czym zakończyło się ich powstanie?

Osiemnastoletni bohater

Na referat i dyskusję w grupie lub do pracy metodą projektu:

Wyjaśnij przyczyny i przebieg powstania w grudniu 1970 r.

Czy znasz inne przykłady protestów przeciwko władzy państwowej w okresie socjalizmu?

Jak myślisz, dlaczego pamięć o tamtych wydarzeniach powstańczych jest dziś wciąż żywa? Kto podtrzymuje tę pamięć? Czy istnieją pomniki, muzea lub inne okazje, dzięki którym kultywowanie tej pamięci jest możliwe?

Zapytaj dorosłych, którzy żyli w tamtych czasach, jak wspominają ówczesne fale protestów.

Ucieczka przez Bałtyk

Na referat i dyskusję w grupie lub do pracy metodą projektu:

Naszkicuj stosunki między Wschodem i Zachodem w okresie „zimnej wojny“. Gdzie przebiegała granica pomiędzy obydwoma blokami politycznymi?

Dowiedz się, czy istniała możliwość przedostania się przez „żelazną kurtynę“, a jeśli tak, to jakie grupy osób miały w jakich okresach czasu taką możliwość.

Dlaczego chciano za wszelką cenę zapobiec przekraczaniu granic?

Czy znane ci są inne przykłady ucieczek na Zachód?

Jakimi pobudkami kierowali się zbiegający i jakie konkretne drogi prowadziły na Zachód?

Koniec wschodniopruskiego liberalizmu

Do pracy grupowej:

Zbierzcie informacje na temat wschodniopruskiego liberalizmu: Wymieńcie znanych przedstawicieli tego nurtu oraz ich idealistyczne poglądy.

Jak przedstawiały się relacje terytorialne i kulturowe wschodniopruskiego liberalizmu?

Jakie miejsca i jakie powiązania (np. więzi kulturowe) wymienione zostają w tekście źródłowym? Potraficie dać przykłady innych wam znanych miejsc i powiązań? Przedstawcie te miejsca i powiązania na własnoręcznie wykonanym wykresie.

Istnieją regiony, którym przypisuje się miano (dawnych) bastionów liberalizmu. Potraficie znaleźć odpowiednie przykłady? Czy wasz region też do nich należy? Jakie inne jeszcze orientacje polityczne dominowały i dominują w waszym regionie?