Kobiety w chustach

Na referat i dyskusję w grupie lub do pracy metodą projektu:

Przedstaw w skrócie, jakie wspólnoty religijne można dziś spotkać w Europie.

Zbierz informacje na temat rosyjskich starowierców obrządku prawosławnego: Od kiedy istnieją? Dlaczego istnieją? Jakie ugrupowania dają się rozróżnić? W jakich krajach można je spotkać? Jaką rolę odgrywają kobiety w społeczności filipońskiej?

Przedyskutuj w grupie motywy, jakimi kierują się ludzie, przyłączając się do odrębnej społeczności chrześcijańskiej lub do sekty religijnej. Zwróć uwagę na różnice pomiędzy ich pobudkami oraz sytuacją dziś i w wiekach XVIII i XIX.

Zastanów się, dlaczego wolno było filiponom osiedlać się na ziemiach pruskich. Jakimi motywami mogli kierować się przy tym urzędnicy pruscy?

Jakie znasz inne odrębne społeczności chrześcijańskie? Opracuj na jednym z takich przykładów podobieństwa i różnice w odniesieniu do filiponów.

Chłodne powitanie

Do odgrywania ról:

 

Zostać – wyjechać – zobaczyć się ponownie: Zainscenizujcie sytuację z lat 70. XX w., odgrywając role polskiego księdza, parafianina szykującego się właśnie do wyjazdu do Niemiec oraz członka parafii pozostającego w Polsce. Następnie przedstawicie scenkę z lat 90. po przełomie politycznym: Te same osoby spotykają się po latach w ich dawnej parafii. Dodatkowe, nowe role odgrywają teraz dzieci obu parafian – tego, który wyjechał wtedy do Niemiec, i tego, który pozostał w Polsce.

Jak żyć według wiary w komunizmie

 

Na referat i dyskusję w grupie:

 

Przedstaw położenie Kościoła i sytuację polityczną w ZSRR. Zbież informacje o tym, ile osób, począwszy od 1944/45 r., opuściło północną część ziem pruskich w wyniku ucieczek, przymusowych migracji (w Niemczech mówi się w tym kontekście o wypędzeniach) i przesiedleń, ilu przybyło tutaj nowych osadników, z jakich regionów i państw, a także z jakich środowisk religijnych się wywodzili. Jak wyglądały, dla porównania, położenie Kościoła i sytuacja polityczna w innych państwach socjalistycznych? Przedyskutuj w grupie, dlaczego społeczeństwo pozostało wierne swoim religijnym praktykom i przekonaniom.

Pieśni kościelne jako sygnał polityczny

Na referat i dyskusję w grupie:

Opisz w skrócie Warmię i jej tradycję religijną.

Zbież informacje o tym, ile osób, począwszy od 1944/45 r., opuściło Warmię w wyniku ucieczek, przymusowych migracji i przesiedleń, a ile osób pozostało w kraju i do jakich środowisk religijnych należeli.

Jak wyglądała sytuacja polityczna i jakie było położenie Kościoła w Polsce po 1945 r.? Jak wyglądały w porównaniu położenie Kościoła i sytuacja polityczna w innych państwach socjalistycznych?

Przedyskutuj w grupie, dlaczego społeczeństwo pozostało wierne swoim religijnym praktykom i przekonaniom.

Kościół dla myśliwych

Na referat i dyskusję w grupie:


Przedstaw stosunek monarchów (królów, carów) wcześniejszych epok do religii.

Religia była istotnym elementem władzy i potęgi panujących – dlaczego?

Zastanów się, jak ta relacja przedstawia się dziś: Jak nastawieni są obecnie rządzący (w twoim kraju, w Europie) do religii?

Historia jednej kapliczki

Do pracy grupowej:Spróbujcie przetłumaczyć tekst na współczesny język polski.

Jakie miejsca oraz jakie powiązania przestrzenne i więzi kulturowe wymienione są w tekście źródłowym? Które fragmenty obrazują sytuację na ziemiach pruskich pod względem wieloetnicznym i  wielowyznaniowym?

Zastanów się, jakie obowiązki mieli księża w tamtych czasach, jaką zajmowali pozycję w społeczeństwie, a także czego oczekiwali wierni od swoich parafii.   

Wspomnienie zapomnianej wojny

Do pracy grupowej:


Czy znane są wam cmentarze wojskowe lub inicjatywy związane z konserwacją i utrzymaniem cmentarzy wojskowych?
Jak sądzicie, czy takie inicjatywy są potrzebne?

Trakt biskupi

Do pracy grupowej:


Przedstawcie sytuację religijną na Warmii i jej najważniejszych biskupów.

Czy przeprowadzenie takiego projektu jak “Trakt biskupi” byłoby wcześniej możliwe? Zaangażowanie jakich osób i jakich instytucji ułatwiłoby taki projekt?

Tolerancja – nowe impulsy

Na referat i dyskusję w grupie:Wyjaśnij, jakie zmiany na mapie politycznej i religijnej Europy przyniosła ze sobą reformacja.

Jak wyglądała sytuacja wyznaniowa na ziemiach pruskich w okresie wczesnonowożytnym?

Co oznacza tolerancja religijna – w czasach nowożytnych i dziś?

Dlaczego postawa tolerancji religijnej w czasach nowożytnych nie zachowała się zbyt długo?

Międzynarodowa pomoc humanitarna

Do pracy grupowej:


Zapiszcie, jakie miejsca, a także jakie powiązania przestrzenne i więzi kulturowe wymienione zostają w tekście? Które fragmenty obrazują obecną sytuację na ziemiach pruskich pod względem wieloetnicznym i wielowyznaniowym?

Autor kreśli obraz tradycji sięgającej w prostej linii do działalności misjonarskiej świętego Wojciecha wśród Prusów w 997 r. Czy znane wam są z waszego regionu (waszego kraju) inne podobne tradycje kościelne sięgające daleko w przeszłość?