Beztroskie lata powojenne

Na pracę konkursową:

Porównaj historie z pierwszych lat powojennych. Czym różnią się między sobą takie opowiadania z nowo zasiedlonych terenów, opisy uchodźców i zmuszonych do migracji („wypędzonych“) oraz opisy mieszkańców autochtonicznych.

Jak w świetle różnych powojennych narracji układały się kontakty między mężczyznami i kobietami?

Porównaj je z wzajemnymi powiązaniami, jakie istniały między mężczyznami i kobietami w twoim kraju przed II wojną światową. Czy coś się w nich zmieniło, a jeśli tak, to dlaczego?

Dzielnica rozrywki w Kłajpedzie

Do pracy grupowej:

Zjawisko prostytucji jest bardzo kontrowersyjne. Zrób krótki przegląd różnych stanowisk politycznych i społecznych.

Czy w twoim regionie znajdują się miejsca świadczenia usług seksualnych? Jaką reputację mają takie lokale? Czy ich znaczenie zmieniło się na przestrzeni wieków, a jeśli tak, dlaczego?

Start i cel

Na referat z dyskusją w grupie:

Jaki był ideał kobiety w okresie socjalizmu?

Przedstaw typowe zawody i warunki życia kobiet w socjalizmie.

Jak wyglądała rzeczywistość w stosunku do ideału?

Jakie są wyobrażenia o kobietach w twoim kraju (w Europie) dziś?

Nowy wiejski styl życia

Na referat z dyskusją w grupie lub na pracę konkursową:

Wyszukaj różnice pomiędzy folwarkiem, kołchozem (Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną, w skrócie: RSP) i gospodarstwem rolnym w warunkach gospodarki rynkowej.

Jaka była rola kobiet, a jaka mężczyzn w tak odmiennych formach działalności produkcyjnej?

Zapytaj dorosłych, którzy żyli w tamtych czasach, o ich opinie na ten temat. Jak dalece zmieniły się role kobiet i mężczyzn w rolnictwie w czasach współczesnych?

Maria i rycerz

Na referat z dyskusją w grupie:

Opisz znaczenie kultu maryjnego w średniowiecznym chrześcijaństwie. Jakie znaczenie miał kult maryjny w zakonie krzyżackim i dlaczego?

Jak wygląda kult maryjny w twoim kraju (w Europie) dziś?

Pływaczki

Do pracy grupowej:

Dlaczego można na przykładzie turystyki wodnej dobrze wytłumaczyć historię emancypacji kobiet oraz rozwoju świadomości ciała?

Wyszukajcie zdjęcia dawnej mody plażowej z różnych krajów. Porównajcie swoje spostrzeżenia na ten temat.

Medycyna dwojakiego rodzaju

Do pracy grupowej:

Jakie stereotypowe wyobrażenia o roli kobiet prezentują oba teksty i zdjęcie?

Zbierzcie materiał ze wspomnień biograficznych lekarzy i lekarek z waszego regionu (waszego kraju) i przeanalizujcie je pod kątem uwarunkowanych społecznie samoocen i tradycyjnych wzorców płci.

Znane wam są przykłady istotnych zmian w tradycyjnych wyobrażeniach ról z innych grup zawodowych XX w.?

Pionierki medycyny

Do pracy grupowej:

Jakie stereotypowe wyobrażenia o roli kobiet prezentują oba teksty i zdjęcie?

Zbierzcie materiał ze wspomnień biograficznych lekarzy i lekarek z waszego regionu (waszego kraju) i przeanalizujcie je pod kątem uwarunkowanych społecznie samoocen i tradycyjnych wzorców płci.

Znane wam są przykłady istotnych zmian w tradycyjnych wyobrażeniach ról z innych grup zawodowych XX w.?

Spadkobiercy rycerzy

Na referat i dyskusję w grupie:

Przedstaw dzieje zakonu krzyżackiego od czasu wprowadzenia reformacji na ziemiach pruskich w 1525 r.

Jakie zmiany zaszły od tamtej pory w porównaniu z obrazem zakonu krzyżackiego w średniowieczu?

Jaką rolę odgrywają dziś kobiety w zakonie krzyżackim? Porównaj ich sytuację z innymi zakonnicami.

Zagraniczna piękność

Do pracy grupowej:

Jakie znacie kobiece alegorie narodowe? Znajdźcie przykłady.

Przez kogo są wykorzystywane podobne alegorie?

Czy istnieją także personifikacje narodów ucieleśnione przez mężczyzn? Jeśli tak, to jaką sferę ich działalności wyobrażają?

Marynarz w ogródku

Do pracy grupowej lub do pracy metodą projektu:

Naszkicujcie, jak przebiegało zasiedlanie litewskiej części ziem pruskich nowymi osadnikami po 1945 r.

Jakie znaczenie miało wojsko sowieckie (w nomenklaturze PRL mówiono: radzieckie) na Litwie (w twoim kraju)? Zbierzcie materiały (zdjęcia, teksty) na ten temat.

Znacie miasto w waszym regionie, którego wizerunek w znacznym stopniu został ukształtowany przez wojskowych? Czym różni się życie w takich miastach od życia w innych?