Smagūs pokario metai

Kokursiniam darbui:

Palyginkite pasakojimus iš pokario laikų. Kaip skiriasi žmonių iš naujai apgyvendintų rajonų, pabėgėlių ir tremtinių pasakojimai nuo senbuvių paskojimų?

Kaip klostėsi vyrų ir moterų santykiai tuose skirtinguose pasakojimuose apie pokario metus?

Palyginkite tai su vyrų ir moterų santykiais savo šalyje prieš Antrąjį pasaulinį karą. Ar įvyko pokyčių? Jeigu taip, tai kodėl?

Raudonųjų žibintų gatvė prie Nemuno

Darbui grupėje:

Prostitucija yra labai ginčytinas reiškinys. Parenkite skirtingų politinių ir visuomeninių pozicijų apžvalgą.

Ar jūsų regione yra vietų, kur perkamos seksualinės paslaugos? Kokia tų vietų reputacija? Ar toji reputacija laikui bėgant pakito? Jeigu taip, tai kodėl?

Startas ir finišas

Referatui su diskusija:

Koks buvo socialistinės moters idealas?

Aprašykite moterų profesijas ir gyvenimo situacijas, kurios buvo būdingos socializmui.

Koks buvo idealo ir kasdienybės santykis?

Kokia dabar yra moters samprata jūsų šalyje (Europoje)?

Naujas kaimo gyvenimas

Referatui su diskusija arba konkursiniam darbui:

Išnagrinėkite skirtumus tarp dvaro, kolūkio (tarybinio ūkio) ir laisvosios ekonomikos sąlygomis dirbančios žemės ūkio įmonės.

Koks buvo vyrų ir moterų vaidmuo šiose skirtingose ūkininkavimo formose?

Pasiteiraukite suaugusiųjų, kurie gyveno tais laikais, kaip jie juos vertina. Kaip pakito vyrų ir moterų vaidmuo šiandieniniame žemės ūkyje?

Marija ir riteris

Referatui su diskusija:

Aprašykite, kokią reikšmę turėjo Marijos kultas Viduramžių krikščionybėje. Koks buvo jo vaidmuo Vokiečių ordinui ir kodėl?

Koks dabar yra Marijos kultas jūsų šalyje (Europoje)?

Mauduolės

Darbui grupėje:

Kodėl paplūdimių turizmo pavyzdys tinka pasakojat moterų emancipacijos ir kūno savivokos istoriją?

Parinkite ankstesnių laikų paplūdimių mados pavyzdžių įvairiose šalyse. Aptarkite savo pastebėjimus.

Dvejopa medicina

Darbui grupėje:

Kokie moterų vaidmenys pavaizduoti abiejuose tekstuose ir nuotraukoje?

Paieškokite (užrašykite) savo regiono (šalies) gydytojų – vyrų ir moterų – atsiminimų ir panagrinėkite juose atsispindinčius visuomenės stereotipus ir lyčių vaidmenis.

Ar žinote sampratos apie vaidmenis pokyčių XX amžiuje kitose profesinėse grupėse?

Pionierės

Darbui grupėje:

Kokie moterų vaidmenys pavaizduoti abiejuose tekstuose ir nuotraukoje?

Paieškokite (užrašykite) savo regiono (šalies) gydytojų – vyrų ir moterų – atsiminimų ir panagrinėkite juose atsispindinčius visuomenės stereotipus ir lyčių vaidmenis.

Ar žinote sampratos apie vaidmenis pokyčių XX amžiuje kitose profesinėse grupėse?

Riterių pasekėjai

Referatui su diskusija:

Aprašykite Vokiečių ordino istoriją Prūsų žemėje nuo Reformacijos įvedimo 1525 metais.

Kokių pokyčių įvyko lyginant su viduramžiško Vokiečių ordino laikais?

Koks vaidmuo šiais laikais tenka moterims Vokiečių ordine. Palyginkite jų padėtį su kitų ordinų seserimis.

Tolima gražuolė

Darbui grupėje:

Kokias žinote moteriškas alegorines tautos figūras? Paieškokite pavyzdžių.

Kas naudoja tokias alegorijas?

Ar esama vyriškų kurios nors tautos įkūnijimų? Jeigu taip, kokia veikla užsiimančios parodytos tos figūros?

Jūrų laivynas gėlių darželyje

Darbui grupėje arba projektiniam darbui:

Aptarkite lietuviškosios Prūsų žemės apgyvendinimą po 1945 metų.

Kokią reikšmę turėjo sovietinė kariuomenė Lietuvoje (jūsų šalyje)? Paieškokite šią temą iliustruojančių nuotraukų ir reportažų.

Ar žinote savo regione miestą, kuriame būtų dislokuoti kariniai daliniai? Kuo skiriasi gyvenimas tokiuose miestuose nuo gyvenimo kituose?