Skareles ryšinčios moterys

Referatui su diskusija arba projektiniam darbui:


Trumpai aprašykite religines Europos bendruomenes.

Išnagrinėkite rusų stačiatikių sentikius: nuo kada jie egzistuoja? Kodėl jie atsirado? Kokias grupuotes galima išskirti? Kokiose šalyse jų galima sutikti? Koks vaidmuo tenka filipiečių moterims?

Padiskutuokite, dėl kokių priežasčių žmonės įsijungia į kokią nors ypatigą krikščionišką bendruomenę arba sektą. Skirkite dabartinius motyvus ir aplinkybes ir tuos, kokie buvo XVIII–XIX amžiuje.

Pagalvokite, kodėl filipiečiams buvo leista apsistoti Prūsų žemėje. Kokias motyvais šiuo atveju galėjo vadovautis Prūsijos valdžia?

Ar žinote kitų savitų krikščioniškų bendruomenių? Vienos kurios nors tokios bendruomenės pavyzdžiu išnagrinėkite panašumus su filipiečiais ir skirtumus nuo jų.

Nelabai malonus susitikimas…

Vaidmenų žaidimui:


Pasilikti, išvykti, vėl susitikti: užimkite lenkų klebono, į Vokietiją išvykstančio bendruomenės nario ir Lenkijoje pasiliekančio bendruomenės nario poziciją XX aštuntajame dešimtmetyje. Paskutiniam XX amžiaus dešimtmečiui po politinių permainų: inscenizuokite šių trijų žmonių susitikimą senojoje bendruomenėje. Prisideda ir naujos pozicijos: į Vokietiją išvykusio bendruomenės nario ir Lenkijoje likusio bendruomenės nario vaikai.

Religijos išpažinimas komunizme

Referatui su diskusija:


Aprašykite politinę situaciją ir bažnyčios padėtį Sovietų Sąjungoje.

Patyrinėkite, kiek žmonių išsikėlė iš Prūsų žemės šiaurinės dalies bėgdami, ištremti arba iškeldinti nuo 1944/45 metų, kiek žmonių ten atsikėlė, iš kokių regionų ir šalių ir kokios tikybos.

Palyginkite, kokia politinė situacija ir bažnyčios padėtis buvo kitose socialistinėse šalyse.

Padiskutuokite, kokios priežastys skatina žmones likti ištikimus religiniams įpročiams ir įsitikinimams.

Bažnytinės giesmės kaip politinis signalas

Referatui su diskusija:


Trumpai aprašykite Varmę ir jos religines tradicijas.

Patyrinėkite, kiek kiek žmonių išsikėlė iš Varmės bėgdami, ištremti arba iškeldinti nuo 1944/45 metų, kiek žmonių ten liko ir kokios jie buvo tikybos.

Kokia politinė situacija ir bažnyčios padėtis Lenkijoje buvo po 1945 metų? Kokia politinė situacija ir bažnyčios padėtis palyginus su šiąja buvo kitose socialistinėse šalyse?

Padiskutuokite, kokios priežastys skatina žmones likti ištikimus religiniams įpročiams ir įsitikinimams.

Bažnyčia medžiokliams

Referatui su diskusija:


Aprašykite, koks buvo monarchų (karalių, carų) požiūris ankstesniais laikais į religiją.

Kodėl religija buvo svarbi valdžios ir galios dalis?

Pagalvokite, kokia yra dabartinė situacija: koks dabartinių valdančiųjų (jūsų šalyje, Europoje) požiūris į religiją?

Koplytėlė ankstyvųjų naujųjų laikų religiniuose karuose

Darbui grupėje:


Kokios vietovės, kokie geografiniai ir kultūriniai ryšiai minimi? Kuriose vietose galima įžvelgti daugiaetninę ir daugiakonfesinę situaciją Prūsų žemėje?

Pagalvokite, kokias užduotis anais laikais turėjo kunigai, kokią padėtį visuomenėje jie užėmė ir ko tikintieji tikėjosi iš savo parapijos bendruomenės.

Užmiršti prisiminimai apie Pirmąjį pasaulinį karą

Darbui grupėje:


Ar žinote kareivių kapinių arba projektų, skirtų prižiūrėti ir išsaugoti kareivių kapines? Kaip manote, ar tai yra svarbus ir prasmingas darbas?

Vyskupų kelias

Darbui grupėje:


Papasakokite apie religinę situaciją Varmėje ir kelis svarbiausius vyskupus.

Ar toks projektas kaip Vyskupų kelias būtų buvęs įmanomas ir anksčiau? Kokie asmenys ir institucijos galėtų tokį projektą paremti?

Atgaivinta tolerancija

Referatui su diskusija:


Papasakokite, kokių pokyčių į Europos religinį ir politinį žemėlapį įnešė Reformacija.

Kokia religinė situacija buvo ankstyvųjų naujųjų laikų Prūsų žemėje?

Ką reiškia religinė tolerancija – ankstyvaisiais naujaisiais laikais ir dabar? Kodėl religinė tolerancija ankstyvaisiais naujaisiais laikais neilgai teišsilaikė?

Tarptautinis atkuriamasis darbas

Darbui grupėje:


Užrašykite, kokios vietovės, kokie geografiniai ir kultūriniai ryšiai minimi. Kuriose vietose galima įžvelgti daugiaetninę ir daugiakonfesinę situaciją dabartinėje Prūsų žemėje?

Autorius nubrėžia tradicijos liniją nuo Šv. Adalberto (Vaitiekaus) misijos Prūsijoje 997 metais. Ar žinote savo regione (šalyje, Europoje) apie kitų bažnytinių tradicijų tęstinumą?