Aštuoniolikos metų didvyris

Janekas Wiśniewskis neegzistavo. Ir vis dėlto jis buvo. Šioje baladėje apdainuotas herojus turėjo prototipą: aštuoniolikmetį Zbigniewą (Zbyszeką) Godlewskį, kuris gyveno Elbinge ir dirbo Gdynės laivų statykloje. 1970 metų gruodžio mėnesį daugelyje Lenkijos miestų, o ypač Baltijos jūros pakrantėje, įvyko sukilimas prieš komunistinę diktatūrą. Dingstį jam davė smarkiai pakilusios maisto produktų kainos – tai buvo gilios ekonominės krizės, kurioje buvo atsidūrusi Lenkijos Liaudies Respublika, padarinys. Politiniai vadovai atsakė į sukilimą pasitelkdami ginkluotus policijos ir kariuomenės būrius. Tokioje smurtu persisunkusioje atmosferoje 1970 metų gruodžio 17-ąją Gdynioje įvyko katastrofa: Zbyszeką Godlewskį, kuris ryte ėjo į darbą, netoli nuo Gdynios greitojo miesto traukinio stoties „Laivų statykla“ nušovė Lenkijos Liaudies armijos kareiviai.

Baladė, skirta Zbyszeko atminimui, išgarsėjo kaip Andrzejaus Wajdos filmo „Geležinis žmogus“ dalis. Šis filmas buvo sukurtas 1980/81 metais, tuo metu, kai Lenkiją vėl purtė dar labiau išplitęs pasipriešinimas vyraujančiai politinei sistemai. Streiko ir profsąjungų judėjimą Solidarumas (Solidarność) politinė vadovybė įstengė sustabdyti tik 1981 m. gruodžio 13 d. paskelbdama Lenkijoje karo padėtį. To meto aplinkybės paaiškina, kodėl aktorė Krystyna Janda šią baladę Wajdos filme dainuoja taip ugningai. Dar ir dabar narsaus, civilinės visuomenės brandą rodančio sukilimo prieš komunistinę diktatūrą kūrėjai nepamiršta: 2011 metais buvo sukurtas dokumentinis filmas „Juodasis ketvirtadienis“ apie įvykius 1970 metų gruodžio mėnesį, o čia pateikiamą vaizdo medžiagą į internetą patalpino Airijos lenkai.

 

Šaltinis: „Baladė apie Janeką Wiśniewskį“ (Janekas Wiśniewskis krito): https://www.youtube.com/watch?v=3Rb3XKj2ARU

 

 

Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni,    Vaikinai iš Grabau, vaikinai iš Kielau,
Dzisiaj milicja użyła broni.                          Šiandien milicija griebėsi ginklų.
Dzielnieśmy stali, celnie rzucali,                 Stovėjome narsiai, jie šaudė taikliai,
Janek Wiśniewski padł.                                Janekas Wiśniewskis krito.

Na drzwiach ponieśli go Świętojańską,        Świętojańska gatve jį nešė ant durų
Naprzeciw glinom, naprzeciw tankom.        Priešais farus, priešais tankus.
Chłopcy stoczniowcy pomścijcie druha!      Vaikinai iš laivų statyklos, šaukitės keršto!
Janek Wiśniewski padł.                                Janekas Wiśniewskis krito.

Lecą petardy, ścielą się gazy,                                   Petardos šaudo, dujos sklinda,
Na robotników sypią się razy.                      Darbininkus apipila smūgiai.
Padają dzieci, starcy, kobiety,                      Krenta vaikai, seniai ir moterys,
Janek Wiśniewski padł.                                Janekas Wiśniewskis krito.

Jeden zraniony, drugi zabity,                                    Vienas sužeistas, kitas nukautas,
Krew się polała grudniowym świtem.          Švinta krauju aplaistytas rytas
To władza strzela do robotników,                 Valdžia šaudo į darbininkus,
Janek Wiśniewski padł.                                Janekas Wiśniewskis krito.

Stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy Gdańska, Gdynios ir Gdansko laivų satybininkai,
Idźcie do domu, skończona walka.               Eikit namo, kova baigta!
Świat się dowiedział, nic nie powiedział,    Pasaulis išgirdo, nieko nesakė,
Janek Wiśniewski padł.                                Janekas Wiśniewskis krito.

Nie płaczcie matki, to nie na darmo,                        Neverkite motinos, tai ne perniek,
Nad stocznią sztandar z czerwoną kokardą. Viršum statyklos vėliava su raudona kokarda.
Za chleb i wolność i nową Polskę,                Už duoną ir laisvę ir naują Lenkiją
Janek Wiśniewski padł.                                Janekas Wiśniewskis krito.

 

Būk aktyvus!