O Prusach, od których wzięliśmy nazwę ziem pruskich, długi czas wiadomo było stosunkowo niewiele. Wizerunek Prusów kształtowały pojedyncze wypowiedzi średniowiecznych kronikarzy, a przede wszystkim pełne fantazji „staropruskie“ legendy. Podręczniki szkolne nierzadko również opierały się jedynie na domysłach. Czytaj dalej

Baba pruska – tradycyjnie

Baba pruska – w nowym wydaniu

Stracona szansa

Byli górą mimo klęski: W ten właśnie sposób autorka podręcznika szkolnego w niepodległej Litwie chciałaby widzieć Prusów, protoplastów Litwinów (a może nawet samych Litwinów?). Krzyżacy tak czy owak tym razem jeszcze mieli szczęście… Otwórz dokument

Tego jeszcze nie było w atlasie

Dziwaczni, ale przyjaźni ludzie

Żyjący w XI w. Adam z Bremy opisuje w swojej kronice dzieje biskupstw Bremy i Hamburga, a także ich dążenia, których ambitnym celem była wówczas chrystianizacja północnej części Europy. Jego opis zawiera wiele uwag o najróżniejszych „pogańskich“ grupach ludności żyjących w regionach Morza Północnego i Bałtyckiego. W kontekście tak szeroko zakrojonego porównania regionalnego ocena plemion pruskich wypadła dość pozytywnie. Otwórz dokument

Doprawdy niepoprawni

Piotr z Dusburga uchodził w XIV w. za kronikarza domu i dworu zakonu krzyżackiego. W swoich zapiskach kronikarskich próbował uzasadnić panowanie Zakonu na ziemiach pruskich, co w widoczny sposób wpłynęło na przedstawiony przez niego wizerunek Prusów. Tacy ludzie po prostu musieli zostać nawróceni na wiarę chrześcijańską. Otwórz dokument

Pokój jako alternatywa?

W 1249 r., a więc zaledwie kilka lat po przybyciu Krzyżaków do ziemi pruskiej, doszło za pośrednictwem papieża do zawarcia między nimi a plemionami pruskimi pokoju w warowni dzierzgońskiej. W rzekomo przepełnionym duchem pokoju traktacie mowa była o niesieniu Prusom wolności, lecz nie wszystkim, odnosił się on bowiem jedynie do kilku pruskich podgrup etnicznych, zastrzegając w dodatku jako warunek pokoju, że Prusowie pozostaną na zawsze chrześcijanami. Krwawy konflikt – między misją jednych, a oporem drugich – rozgorzał wkrótce na nowo. Otwórz dokument

Ziemie germańskie?

Jaćwingowie – „nasi“ Prusowie

Truso – miasto zaginione

Dziesięć przykazań w języku pruskim